[1]
J. V. Arévalo, « 94 p»., EDU, vol. 3, n.º 01, pp. 117–122, ene. 1969.